رفتن به محتوای اصلی

خوش آمدید به My Car Import!

We’re your premier destination for effortless vehicle importation services

At My Car Import, we understand the thrill and passion of owning a Caterham, a true icon of British engineering and performance. Whether you’re an avid motorsport enthusiast or simply crave the exhilaration of driving a Caterham on UK roads, we’re here to make your dream a reality. With our expertise in car importation and unwavering commitment to customer satisfaction, we are your trusted partner for importing your Caterham to the United Kingdom.

چرا انتخاب کن My Car Import?

 1. تجربه گسترده: With years of experience in the industry, we have successfully imported countless cars, including numerous prestigious sports cars like the stunning Caterham. Our team possesses comprehensive knowledge of the importation process, ensuring a smooth and hassle-free experience for our valued customers.
 2. Customised Import Solutions: We understand that every importation project is unique. That’s why we offer personalised solutions tailored to your specific requirements. Whether you’re importing a new or used Caterham, we’ll guide you through the process, taking care of all the necessary paperwork, logistics, and legalities, so you can focus on the joy of owning your dream car.
 3. خدمات جامع: خدمات ما فراتر از فرآیند اولیه واردات است. ما طیف وسیعی از خدمات اضافی را برای افزایش تجربه شما ارائه می دهیم، از جمله منبع یابی خودرو، بازرسی های پیش از خرید، حمل و نقل، ترخیص کالا از گمرک، تست انطباق، ثبت نام و موارد دیگر. مطمئن باشید که ما هر جنبه ای را با توجه دقیق به جزئیات انجام خواهیم داد.
 4. شبکه شرکای مورد اعتماد: در طول سال ها، ما شبکه ای قوی از شرکای قابل اعتماد، از جمله شرکت های حمل و نقل، مراکز تست انطباق، و مشاوران حقوقی ایجاد کرده ایم. این به ما امکان می دهد خدمات قابل اعتماد و کارآمدی را به شما ارائه دهیم و اطمینان حاصل کنیم که کاترهام شما با خیال راحت به بریتانیا می رسد و تمام مقررات و استانداردهای لازم را رعایت می کند.
 5. قیمت گذاری شفاف و رقابتی: در My Car Import، ما به شفافیت اعتقاد داریم. ما قیمت‌های رقابتی را برای خدمات خود ارائه می‌کنیم، بدون هیچ هزینه پنهان یا غافلگیری در طول مسیر. ما تفکیک دقیق هزینه ها را ارائه می دهیم و شما را در هر مرحله مطلع می کنیم، بنابراین می توانید تصمیمات آگاهانه بگیرید و در حد بودجه خود بمانید.

فرآیند واردات: ساده کردن آن

 1. مشاوره اولیه: Contact our knowledgeable team to discuss your Caterham importation requirements. We’ll provide guidance on the process, answer any questions, and offer a comprehensive overview of the steps involved.
 2. لجستیک و حمل و نقل: ما همه جنبه های حمل و نقل را انجام می دهیم، از جمله ترتیب حمل و نقل کاترهام شما از مکان فعلی آن به بریتانیا. شبکه شرکای مورد اعتماد ما در حمل و نقل تضمین می کند که ماشین شما با نهایت دقت حمل می شود و با خیال راحت به بندر تعیین شده بریتانیا می رسد.
 3. ترخیص و انطباق از گمرک: Our experienced team will handle all customs clearance procedures on your behalf. We ensure that all the necessary documents are prepared and submitted accurately, minimising delays and ensuring compliance with UK regulations.
 4. اصلاح و تست انطباق: Depending on the specific requirements and regulations, your Caterham may need modifications or compliance testing to meet UK standards. We work closely with authorised testing centers to ensure that your car successfully passes all necessary tests.
 5. ثبت نام و مستندات: Once your Caterham has cleared customs and complied with all UK regulations, we will assist you in completing the registration process. Our team will handle all documentation, including obtaining UK license plates so you can legally enjoy your Caterham on UK roads.
 6. به روز رسانی و پشتیبانی به موقع: در طول کل فرآیند واردات، به‌روزرسانی‌های منظم را ارائه می‌کنیم و شما را از پیشرفت واردات کاترهام خود مطلع می‌کنیم. تیم پشتیبانی اختصاصی ما برای پاسخگویی به سوالات یا نگرانی‌هایی که ممکن است در این راه داشته باشید در دسترس است.

Start the exciting journey of importing your Caterham to the United Kingdom with the expertise and support of My Car Import. Our streamlined and comprehensive services will ensure a hassle-free experience, allowing you to focus on the joy of owning your dream car. Contact us today to get started and let us make your Caterham importation a seamless and stress-free reality.

ما نمی توانیم منتظر شنیدن از شما باشیم.

یک نقل قول
یک نقل قول