رفتن به محتوای اصلی

خوش آمدید به My Car Import! We’re your premier destination for effortless vehicle importation services

At My Car Import, we understand the thrill and passion of owning a Bowler, a true icon of British engineering and performance. Whether you’re an avid Land Rover enthusiast or simply crave the exhilaration of driving a Bowler on UK roads, we’re here to make your dream a reality. With our expertise in car importation and unwavering commitment to customer satisfaction, we are your trusted partner for importing your Bowler to the United Kingdom.

چرا انتخاب کن My Car Import?

 1. تجربه گسترده: With years of experience in the industry, we have successfully imported countless cars, including numerous off-road vehicles like the Bowler. Our team possesses comprehensive knowledge of the importation process, ensuring a smooth and hassle-free experience for our valued customers.
 2. راه حل های سفارشی واردات: We understand that every importation project is unique. That’s why we offer personalised solutions tailored to your specific requirements. Whether you’re importing a new or used Bowler, we’ll guide you through the process, taking care of all the necessary paperwork, logistics, and legalities, so you can focus on the joy of owning your dream car.
 3. خدمات جامع: خدمات ما فراتر از فرآیند اولیه واردات است. ما طیف وسیعی از خدمات اضافی را برای افزایش تجربه شما ارائه می دهیم، از جمله منبع یابی خودرو، بازرسی های پیش از خرید، حمل و نقل، ترخیص کالا از گمرک، تست انطباق، ثبت نام و موارد دیگر. مطمئن باشید که ما هر جنبه ای را با توجه دقیق به جزئیات انجام خواهیم داد.
 4. شبکه شرکای مورد اعتماد: Over the years, we have built a strong network of trusted partners, including shipping companies, compliance testing centers, and legal advisors. This allows us to provide you with reliable and efficient services, ensuring your Bowler arrives in the UK safely and meets all necessary regulations and standards.
 5. قیمت گذاری شفاف و رقابتی: در My Car Import، ما به شفافیت اعتقاد داریم. ما قیمت‌های رقابتی را برای خدمات خود ارائه می‌کنیم، بدون هیچ هزینه پنهان یا غافلگیری در طول مسیر. ما تفکیک دقیق هزینه ها را ارائه می دهیم و شما را در هر مرحله مطلع می کنیم، بنابراین می توانید تصمیمات آگاهانه بگیرید و در حد بودجه خود بمانید.

فرآیند واردات: ساده کردن آن

 1. مشاوره اولیه: Contact our knowledgeable team to discuss your Bowler importation requirements. We’ll provide guidance on the process, answer any questions, and offer a comprehensive overview of the steps involved.
 2. لجستیک و حمل و نقل: We handle all aspects of transportation, including arranging the shipping of your Bowler from its current location to the United Kingdom. Our network of trusted shipping partners ensures that your car is handled with the utmost care and arrives safely at the designated UK port.
 3. ترخیص و انطباق از گمرک: تیم مجرب ما کلیه مراحل ترخیص کالا از گمرک را از طرف شما انجام خواهد داد. ما اطمینان می‌دهیم که تمام اسناد و مدارک لازم به‌طور دقیق تهیه و ارسال می‌شوند و تاخیرها را به حداقل می‌رسانند و از انطباق با مقررات بریتانیا اطمینان می‌دهیم.
 4. اصلاح و تست انطباق: Depending on the specific requirements and regulations, your Bowler may need modifications or compliance testing to meet UK standards. We work closely with authorised testing centers to ensure that your car successfully passes all necessary tests.
 5. ثبت نام و مستندات: Once your Bowler has cleared customs and complied with all UK regulations, we will assist you in completing the registration process. Our team will handle all documentation, including obtaining UK license plates so you can legally enjoy your car on UK roads.
 6. به روز رسانی و پشتیبانی به موقع: Throughout the entire importation process, we provide regular updates, keeping you informed about the progress of your Bowler import. Our dedicated support team is available to address any queries or concerns you may have along the way.

Start the exciting journey of importing your Bowler to the United Kingdom with the expertise and support of My Car Import. Our streamlined and comprehensive services will ensure a hassle-free experience, allowing you to focus on the joy of owning your dream car. Contact us today to get started and let us make your Bowler importation a seamless and stress-free reality.

ما نمی توانیم منتظر شنیدن از شما باشیم. 

یک نقل قول
یک نقل قول